Naposledy aktualizováno: 31.10.2021 18:41:08
Na úvodní stranu

Místní knihovna Nížkovice

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny Nížkovice

 

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1. Právní zakotvení

 

1. Podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., (dále jen KZ) vydává knihovna tento řád Místní knihovny

(dále KŘ).

 

2. Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup

k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

 

 

 

Čl. 2. Poslání a činnost knihovny

 

1. Knihovna je knihovnou "základní" ve smyslu § 12 KZ.

2. Poslání knihovny:

Místní knihovna v Nížkovicích slouží kulturním, informačním a vzdělávacím potřebám,

a to především občanů a institucí obce Nížkovice. Je veřejnou univerzální knihovnou,

která shromažďuje a půjčuje knihy a časopisy. Zpracovává, uchovává a poskytuje

informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

 

 

Čl. 3. Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby)

tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14.

Jsou to zejména:

a) výpůjční služby:

aa) půjčování v budově knihovny - prezenční půjčování,

ab) půjčování mimo budovu knihovny - absenční půjčování,

 

b) meziknihovní služby:

ba) meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR

 

c) informační služby:

ca) poradenská služba-informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

cb) přístup na internet

 

d) propagační služby:

da) www stránky knihovny

db) pořádání přednášek, besed a podobných akcí

 

2. Základní služby poskytuje podle § 4 odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby

knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

 

3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.)

jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou

KŘ.

 

 

 

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 

Čl. 4. Registrace uživatele

 

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele

knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních

dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.

 

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je

podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž

identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou

zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných

transakcích.

 

3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona a dalších obecně závazných

právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastním zaměstnancem knihovny manuálním

a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které

za tímto účelem ověřuje.

 

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku,

knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených

knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a

informačních služeb - knihovní zákon,

b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c) č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a

o změně některých zákonů - autorský zákon.

 

5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a) základní identifikační údaje uživatele:

aa) příjmení, jméno a trvalé bydliště

ab) uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce

využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním

základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou

poskytovány anonymně, např. půjčování časopisů jen v knihovně,

 

b) další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

ba) akademické tituly, telefon atd.

 

c) základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá,

v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.

 

6. Knihovna dále o uživateli vede:

a) údaje služební:

aa) údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele,

ab) údaje o tzv. transakcích - registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky,

resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,

 

b) údaje účetní:

ba) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména

o jejich účelu, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 5 . Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných

knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen na příslušném počítačovém pracovišti.

 

2. Uživatel je povinen:

a) před začátkem práce předložit knihovnici platný průkaz uživatele,

b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

 

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných

aplikací a programů v knihovně.

 

4. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v síti

knihovny nebo v Internetu.

 

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv

způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho

neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými

počítačovými viry.

 

6. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě

uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat,

kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke

komerčním účelům.

 

7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz. zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).

 

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6. Způsoby půjčování

 

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu na výpůjčním tiskopisu.

 

Čl. 7. Rozhodnutí o půjčování

 

1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho

způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.

 

2. Mimo budovu knihovny se půjčují dokumenty určené k absenčnímu půjčování.

 

3. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:

a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení

autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou

výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

 

Čl. 8. Počet půjčených svazků

 

1. Mimo budovu může mít uživatel současně půjčeno zpravidla nejvýše 8 svazků, resp.

položek.

 

Čl. 9. Postupy při půjčování

 

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny

závady.

2. Uživatel může podávat objednávky přímo v knihovně.

3. Uživatel může požádat o prolongaci výpůjčky.

4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele

rezervuje. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Je-li po třech bezvýsledných objednávkách dokument nezvěstný, může uživatel požádat o jeho revizní

zjištění.

 

Čl. 10. Výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla jeden měsíc.

 

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:

a) u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc,

požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen

po jeho předložení.

 

3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky

mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční

lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku mimo budovu nelze

prodloužit.

 

Čl. 11. Vracení vypůjčeného dokumentu

 

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak

nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu

dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text

graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem

do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

 

Čl. 12. Ručení za vypůjčený dokument

 

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

 

 

Čl. 13. Obecná ustanovení o půjčování

 

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

 

 

Čl. 14. Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

 

1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam

v automatickém výpůjčním systému a výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání

obdrží potvrzení o vrácení.

 

2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a

poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna

převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

 

3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje

knihovna uživateli poplatek za upomínku.

 

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se

vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje

knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto

vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

služeb.

 

 

 

Čl. 15. Meziknihovní služby

 

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele

výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ,

vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 16. Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do

původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a

vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není

možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání,

jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo

pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 17. Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu.

Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis do vlastních rukou

s doručenkou) následuje vymáhání právní cestou,

b) za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek

za každou položku na výpůjčním kontě uživatele,

c) v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen

nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 

2. Ztráta průkazu uživatele:

za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti

(původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

 

Čl. 18. Náhrada všeobecných škod

 

1. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném

vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

b) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna

dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i

jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,

c) požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:

ca) cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty.

 

2. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého

dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta svazku

z vícesvazkového dokumentu).

 

3. Vedle náhrady škody účtuje knihovna čtenáři výlohy za knihovnické zpracování dokumentu.

 

4. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných

předpisů.

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Čl. 19. Výjimky z Knihovního řádu

 

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

 

 

 

 

Čl. 20. Doplňky Knihovního řádu

 

Nedílnou součástí KŘ je Ceník, případně další přílohy.

 

 

Čl. 21. Účinnost Knihovního řádu

 

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 19.dubna 2017.

 

 

 

 

VI. Přílohy knihovního řádu

 

Čl. 22. Seznam příloh

 

1. Půjčovní doba

2. Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny Nížkovice

 

 

 

 

 

 

..................................................... .............................................

Helísková Jaroslava - knihovnice Horák Dušan - starosta obce

 

 

 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Nížkovice dne 18.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

Půjčovní doba:

 

 

 

Úterý: 15:30 – 18:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nížkovicích dne 18.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. ………………………...

Helísková Jaroslava – knihovnice Horák Dušan – starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

Ceník placených služeb a poplatků

Místní knihovny Nížkovice

 

 

1. Roční příspěvek uživatelů knihovny

 

Dospělí 30,- Kč

Studenti a děti 15,- Kč

 

2. Meziknihovní výpůjční služba

 

Realizace výpůjčky 1 dokumentu poštovné dle platných sazeb

 

 

3. Sankce za porušení knihovního řádu

 

Upomínací a vymáhací výlohy:

 

1. zaslání 1. upomínky - po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení

10,- Kč + poštovné

2. zaslání 2. upomínky - po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení

15,- Kč + poštovné

3. zaslání 3. upomínky - po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení

20,- Kč + poštovné

4. zaslání upomínacího dopisu knihovnou do vlastních rukou

s doručenkou po 61 dnech od uplynutí lhůty k vrácení -

30,- Kč + poštovné

 

 

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

 

Vedle náhrady škody účtuje knihovna čtenáři:

 

a) výlohy za knihovnické zpracování dokumentu - za každý dokument 50,- Kč

b) případné výlohy spojené se soudním vymáháním náhrady škody,

pokud není škoda dobrovolně uhrazena nejméně na l žalobu 1.000,- Kč

 

5. Manipulační poplatek

 

Při ztrátě průkazu se účtuje manipulační poplatek 5,- Kč

 

 

 

V Nížkovicích dne 18.4.2017

 

 

 

 

 

------------------------------------------                    -----------------------------------

Helísková Jaroslava - knihovnice                              Horák Dušan - starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha č. 2

                                  Ceník placených služeb a poplatků                                                          Místní knihovny Nížkovice

 

 

 

Mění se bod č. 1, který zní:

 

 

1. Roční příspěvek uživatelů knihovny

 

Dospělí                                                                       30,- Kč

 

 

 

Ostatní body zůstávají beze změny.

 

 

Upravená příloha č.2 nabývá účinnosti dne 1.9.2017.

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Nížkovice dne 30.8.2017.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------                                           ---------------------------------------

Helísková Jaroslava - knihovnice                                            Horák Dušan - starosta obce